Nyári Játékunk - Csinta
Méhecskék után fecskék
2021 május 17
Nyári Land Art Játék 2021
2021 augusztus 16
Mindet mutatja

Nyári Játékunk

Nyári játék 2021

Itt olvashatjátok a játékunk részletes leírását és szabályait 🙂

1.1. Játssz velünk és küldj egy – vagy több – rajzot, képet, vagy egyéb alkotást, ami arról szól, hogy hova vinnél magaddal nyáron Csintát. Minden alkotás saját legyen, nem egy internetről leszedett képet várunk.

A lényeg, hogy a nyáron tervezett programjaid melyikére vinnéd magaddal a Csintát, és ezt jelenítsd meg valamilyen művészi formában(rajz, képmontázs, mese ének). A képeket az eredeti játék meghirdető poszt alá kérjük feltenni kommentként. A fenti pontoknak megfelelő ‘pályázatok’ érvényesek. A képek kommentként való felposztolásának határideje június 30-a.

1.2. Miután kiposztoltad fotód vagy fotóidat, Június 30-a után kérjük figyeld a messenger üzeneteid, mivel ha Te vagy a nyertes, felvesszük Veled a kapcsolatot.

 1. MIT NYERHETSZ?

2.1. Minden beküldő 10%-os kupont kap

Tehát ha az alkotásod a fenti kritériumoknak megfelel, a játék befejeződése után 3 napon belül elküldjük neked a kuponkódot, amivel 10% kedvezménnyel vásárolhatsz a Csinta Webshop-ban https://csinta.hu/vasarlas-2-2/.

2.2 A legjobb három alkotás beküldője

Az érvényes pályázatot felposztoló Játékosok között kiválasztunk három 8000 Ft értékű Csinta ajándékcsomagot kapó Nyertest. Az ajándékot a Szervező költségére eljuttatjuk a kiválasztotthoz.

A kiválasztás ezen szempontok alapján, de a játék jellege miatt szubjektíven történik. A Játékosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szervező a nyertes pályázatot saját maga, egyedi döntése és értékelése alapján választja ki. A döntés ellen a Játékos nem jogosult fellépni. A Játék Szervezője fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.

2.3. A legjobb kép kiválasztása a Szervező által felállított bizottság, a Csinta csapat tagjai által történik a játék lezárását követő 3 munkanapon belül.

 1. HOGYAN ÉRTESÍTJÜK A NYERTEST?

A nyertes nevét a játék lezárása után legkésőbb 3 munkanapon belül a felhívás hozzászólásai között tesszük közzé, a nyertest ezt követően Facebook privát üzenetben, vagy emailben is értesítjük. Az értesítésről, kapcsolatfelvételről és nyeremény elküldéséről lásd a 7.3.pontot.

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

4.1. A ‘Nyári Játék 2021’ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az Aloha Kft (székhely: 2013 Pomáz Ady Endre út 22) (a továbbiakban: Szervező).

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

5.1. A Játékban kizárólag olyan, a 5.9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, magyar állampolgár, és rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel a Játék időtartama alatt, továbbá aki

 • · a Szervező által közzétett jelen szabályzatban illetve Csinta Facebook oldalára meghirdetett feladatot az ott írtak szerint teljesíti, továbbá
 • · hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
 • · a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 5.10. pontban rögzítetteket.
 • (a továbbiakban együtt: Pályázat).
 • 5.2. A Játékosok a Játékban való részvételével egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt.
 • 5.3. A „Nyári Játék 2021”-ben részt vevő Játékos bármennyi képpel nevezhet. Az eredeti poszt alá írt kommentben elküldött fotót tudnak a Szervezők figyelembe venni. Egy játékos nyereménye egy ajándékcsomag lehet (amennyiben nyer), különböző beküldött pályázatok esetén is.
 • 5.4. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizár.
 • 5.5. A Játékosok a megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • 5.6. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
 • 5.7. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
 • 5.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 • 5.9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 • 5.10. A nyertes Játékosok a Pályázatuk tartalmának (továbbiakban Pályázat tartalma) vonatkozásában kizárólagos, végleges és visszavonhatatlan időbeli és földrajzi korlátozásoktól mentes felhasználási jogot adnak az Aloha Kft-nek, hogy a Pályázat tartalmát felhasználják. A felhasználás jogának díjazásáról a Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel visszavonhatatlanul és kifejezetten lemond, azaz nem tart igényt díjazásra vagy bármilyen egyéb költségigény támasztására sem a Játék időtartama alatt sem pedig azt követően. A felhasználás joga kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra: többszörözés, terjesztés, átdolgozás, nyilvános előadás, nyilvánossághoz sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítés, kiállítás.
 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
 • 6.1. A Játék 2021. 06. 15-től 2020. 06.30. 24 óra 00 percig tart.
 1. ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT
 • 7.1. Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
 • A Játékos nem töltötte be a 18. életévét.
 • A Játékos nem magyar állampolgár.
 • Amennyiben a Játékos nem természetes személy.
 • A Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.
 • A Játékos a Szervező vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.
 • A Játékos kérelmezi a Szervezőtől a Játékkal kapcsolatosan végzett adatkezelésének megszüntetését.
 • Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat bármely pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el
 • 7.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab ajándékcsomag Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.
 • 7.3. Szervező a Nyeremény nyertesét legkésőbb a nyertes pályázat(ok) kiválasztását a játék lezártát követő 3 (három) munkanapon belül Facebook privát üzenetben (Facebook messenger üzenet) vagy emailben értesíti (továbbiakban: Értesítés).
 • A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a Nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata nem tekinthető nyertesnek, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.
 • Amennyiben Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
 • A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
 1. ADÓZÁS
 • 8.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futár-, vagy postaköltséget a Szervező viseli.
 1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
 • 9.1. A Játékosok illetve érdeklődők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a hello@csinta.hu email címre.
 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 • 10.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • 10.2. A nyertes Játékos a nyeremény minőségével kapcsolatos panasza esetén esetleges jogi igényeit a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti a vonatkozó jogszabályi keretek között.
 • Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.
 • 10.3. Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://www.facebook.com és www.csinta.hu Weboldal (a továbbiakban együttesen Weboldalak), illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 • 10.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
 • 10.5. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Csinta Facebook oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.
 • 10.6. Ha a játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • 10.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.
 • 10.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Játékok tekintetében a Szervező részére történik.
 • 10.9. Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja

Kelt: Budapest, 2020 július 27.

Aloha Kft

Nyereményjáték Szervezője

 

Szeretnél 1000 ft-os kedvezményt kapni a következő 5000Ft feletti rendelésedből?

Regisztrálj a Csinta hírlevélre és te fogsz először tudni az új akciókról.
Csak két percig tart és ígérjük, nem fogunk sokszor zavarni :)
A feliratkozással elfogadod Adatkezelési Szabályzatunkat.
KÉREM A KUPONOM!
close-link