Csinta Uzsonna Nyereményjáték 2023 - Csinta

Csinta Uzsonna Nyereményjáték 2023

Csinta Fagyi Játék 2023
2023 július 13
Csinta Újévi Játék 2023
2023 december 21
Csinta Fagyi Játék 2023
2023 július 13
Csinta Újévi Játék 2023
2023 december 21
Mindet mutatja

Csinta Uzsonna Nyereményjáték 2023

Csinta Uzsonna Nyereményjáték 2023

 

Itt olvashatjátok a játékunk részletes leírását és szabályait 🙂

 

1.1. Játssz velünk és hozzászólásban küldj képet, amin Csinta kerül az uzsonnatáskába óvodába-, iskolába- vagy munkába menet!

A kommenteket az eredeti, játékot meghirdető poszt alá kérjük megírni. A fenti pontnak megfelelő ‘pályázatok’ érvényesek. A hozzászólások elküldésének határideje 2023. szeptember 30. éjfél.

 

1.2. Miután megírtad a hozzászólásod, Szeptember 30-tól kérjük, figyeld a Messenger üzeneteid, mivel ha Te vagy a szerencsés nyertes, felvesszük Veled a kapcsolatot. Amennyiben te vagy a nyertes, mihamarabb eljuttatjuk Hozzád a nyereményedet!

 

MIT NYERHETSZ?

 

2.1. Minden válaszadó 10%-os kupont kap

 

Tehát ha a kommented a fenti kritériumoknak megfelel, a játék vége után 3 napon belül elküldjük neked a kuponkódot, amivel 10% kedvezménnyel vásárolhatsz a Csinta Webshop-ban https://csinta.hu/vasarlas-2-2/.

 

 

2.2 A sorsolás nyertese

 

Az érvényes hozzászólást kommentelő Játékosok között kisorsolunk egy szerencsés Nyertest, akinek Csinta Uzsonna csomag-ot küldünk. Az ajándékot a Szervező költségére eljuttatjuk a kiválasztottakhoz.

 

A nyertesta Szervező sorsolás útján választja ki. A kiválasztás az említett szempontok alapján, sorsolással történik. A Játékosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szervező a nyertes pályázatot saját maga sorsolás alapján választja ki. A döntés ellen a Játékos nem jogosult fellépni. A Játék Szervezője fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.

 

2.3. A nyertes hozzászóló kiválasztása a Szervező által felállított bizottság, a Csinta csapat tagjai által történik a játék lezárását követő 3 munkanapon belül.

 

HOGYAN ÉRTESÍTJÜK A NYERTEST?

 

A nyertes nevét a játék lezárása után legkésőbb 3 munkanapon belül a felhívás hozzászólásai között és külön bejegyzésben tesszük közzé, a nyertest ezt követően Facebook privát üzenetben, vagy emailben is értesítjük. Az értesítésről, kapcsolatfelvételről és nyeremény elküldéséről lásd a 7.3.pontot.

 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

4.1. A ‘Csinta Uzsonna Nyereményjáték 2023 ’ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az Aloha Kft. (székhely: 2013 Pomáz Ady Endre út 22) (a továbbiakban: Szervező).

 

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

5.1. A Játékban kizárólag olyan, a 5.9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, magyar állampolgár, és rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel a Játék időtartama alatt, továbbá aki

 

  • a Szervező által közzétett jelen szabályzatban illetve Csinta Facebook oldalára meghirdetett feladatot az ott írtak szerint teljesíti, továbbá
  • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
  • a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 5.10. pontban rögzítetteket.

(a továbbiakban együtt: Pályázat).

5.2. A Játékosok a Játékban való részvételével egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt.

5.3. Az „Őszi Uzsonna Nyereményjáték ”-ben résztvevő Játékos egy kommenttel nevezhet. Az eredeti poszt alá írt hozzászólást tudnak a Szervezők figyelembe venni. Egy játékos nyereménye egy szárított gyümölcs ajándékcsomag lehet (amennyiben nyer), különböző beküldött pályázatok esetén is.

5.4. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizár.

5.5. A Játékosok a megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.6. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

5.7. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

5.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5.10. A nyertes Játékosok a Pályázatuk tartalmának (továbbiakban Pályázat tartalma) vonatkozásában kizárólagos, végleges és visszavonhatatlan időbeli és földrajzi korlátozásoktól mentes felhasználási jogot adnak az Aloha Kft.-nek, hogy a Pályázat tartalmát felhasználják. A felhasználás jogának díjazásáról a Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel visszavonhatatlanul és kifejezetten lemond, azaz nem tart igényt díjazásra vagy bármilyen egyéb költségigény támasztására sem a Játék időtartama alatt sem pedig azt követően. A felhasználás joga kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra: többszörözés, terjesztés, átdolgozás, nyilvános előadás, nyilvánossághoz sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítés, kiállítás.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

6.1. A Játék 2022.09. 26-tól 2022. 10.09. 00 óra 00 percig tart.

ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT

7.1. Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

A Játékos nem töltötte be a 18. életévét.

A Játékos nem magyar állampolgár.

Amennyiben a Játékos nem természetes személy.

A Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

A Játékos a Szervező vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.

A Játékos kérelmezi a Szervezőtől a Játékkal kapcsolatosan végzett adatkezelésének megszüntetését.

Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat bármely pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el

 

 

7.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab ajándékcsomag Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

7.3. Szervező a Nyeremény nyertesét legkésőbb a nyertes pályázat(ok) kiválasztását a játék lezártát követő 3 (három) munkanapon belül Facebook privát üzenetben (Facebook messenger üzenet) vagy emailben értesíti (továbbiakban: Értesítés).

A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a Nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata nem tekinthető nyertesnek, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

Amennyiben Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

ADÓZÁS

8.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futár-, vagy postaköltséget a Szervező viseli.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

9.1. A Játékosok illetve érdeklődők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a hello@csinta.hu email címre.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2. A nyertes Játékos a nyeremény minőségével kapcsolatos panasza esetén esetleges jogi igényeit a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti a vonatkozó jogszabályi keretek között.

Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

10.3. Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://www.facebook.com és www.csinta.hu Weboldal (a továbbiakban együttesen Weboldalak), illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

10.5. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Csinta Facebook oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.

10.6. Ha a játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.

10.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Játékok tekintetében a Szervező részére történik.

10.9. Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja

 

Kelt: Budapest, 2023. szeptember 15.

 

Aloha Kft

 

Nyereményjáték Szervezője

Szeretnél 10%-os kedvezményt kapni a következő rendelésedből?

Regisztrálj a Csinta hírlevélre és te fogsz először tudni az új akciókról.
Csak két percig tart és ígérjük, nem fogunk sokszor zavarni :)
A feliratkozással elfogadod Adatkezelési Szabályzatunkat.
KÉREM A KUPONOM!
close-link