Nyári facebook játékunk egy egészséges snack társaságában
Klasszikus az aszalt szilva, aszalt meggy.. de mióta eszünk aszalt gyümölcsöt?
2019 június 7
Húsvétkor is bedobhatók a vegán édességek
2020 április 10
Klasszikus az aszalt szilva, aszalt meggy.. de mióta eszünk aszalt gyümölcsöt?
2019 június 7
Húsvétkor is bedobhatók a vegán édességek
2020 április 10
Mindet mutatja

Csinta nyári Facebook promóció Játék szabályzat

1. A JÁTÉK MENETE
1.1. Játssz velünk és készíts fotót a telefonoddal egy Csintával a kezedben. Csak annyit kell tenned, hogy egy olyan bolt előtt készítsd el a Csintás fotódat, ahol kaphatóak vagyunk. Fontos, hogy a fotón a háttérben az üzlet is látható legyen. Szelfizni ér, de nem kötelező ???? Segítünk!! Egészséges snack termékünk minden DM-ben kapható, sőt : az ország több, mint négyszáz boltjában vagy kávézójában megtalálható, például ezeken a helyeken is : https://csinta.hu/csintalelohelyek/
1.2. A bolt előtti fotót posztold kommentként a Facebook-on megjelenő játék felhívásunk alá. A posztodba írd bele, pontosan hol és milyen üzlet előtt készült a képed. Tehát : egy kép a bolt előtt a kezedben tartott Csintával, és a bolt vagy kávézó pontos neve és címe szükséges a kommentedbe.
2. MIT NYERHETSZ?
  1. Azonnali díjak
Minden érvényes kommentet és fotót egy 1000 Ft-os webshop kuponnal díjazunk, amit a https://csinta.hu/vasarlas/ oldalon tudsz felhasználni, amennyiben ott legalább 5000 Ft értékben vásárolsz. Egy vásárláshoz csak egy kupon használható fel. A kupont digitális formában, Facebook privát üzenetben, azaz messenger üzenetben vagy kérésre emailben juttatjuk el hozzád, legfeljebb 1 héttel az érvényes kommented után. Igyekezni fogunk ennél sokkal előbb küldeni 🙂
II. Az 5 legszerencsésebb
Az érvényes kommentet író Játékosok között kisorsolunk 5 db, legalább 5000 Ft értékű egészséges snack Csinta csomagot, amit a Szervező költségére eljuttatunk a szerencsésekhez. Nyeremény postázása a játék lezárulta és az eredményhirdetés után legfeljebb 1 héten belül.
3. MIKOR ÉS HOGYAN VÁLASZTUNK NYERTEST?
3.1. A „Csinta nyári Facebook promo” nyertes pályázatait 2019. július 25-én 12:00-kor választja ki a Szervező.
A Játékosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szervező a nyertes pályázatokat saját maga, egyedi döntése és értékelése alapján választja ki, sorsolással. A döntés ellen a Játékos nem jogosult fellépni.
3.2. Az „5 legszerencsésebb Játékos” kiválasztása a Szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolással összesen 5 (öt) darab nyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a Szervező székhelye (2013 Pomáz, Ady Endre út 22). A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.
A Játék Szervezője fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményeket bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.
4. HOGYAN ÉRTESÍTJÜK A NYERTESEKET?
4.1. A nyertesek névsorát 2019. július 25-én 12:00-kor a felhívás hozzászólásai között tesszük közzé, a nyerteseket ezt követően Facebook privát üzenetben is értesítjük.
5. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
5.1. A “Csinta nyári Facebook promo” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az Aloha Kft (székhely: 2013 Pomáz Ady endre út 22) (a továbbiakban: Szervező).
6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
6.1. A Játékban kizárólag olyan – a 6.9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, magyar állampolgár, és rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel a Játék 3. pontban írt időtartama alatt, továbbá aki
· – a Szervező által közzétett jelen szabályzatban illetve Csinta Facebook oldalára meghirdetett feladatot az ott írtak szerint teljesíti, továbbá
· hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
· a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 6.10. pontban rögzítetteket.
(a továbbiakban együtt: Pályázat).
6.2. A Játékosok a Játékban való részvételével egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt.
6.3. A „Csinta nyári Facebook promo”-ban részt vevő Játékos maximum 5 (öt) db, különböző helyeken elkészített fotóval nevezhet, ugyanazt a fotót pedig kizárólag egyszer, egy kommentben nevezheti. A Játékos pályázatának minimálisan tartalmaznia kell a Csintát árusító bolt vagy kávézó előtti, a Csintát és a boltot jól láthatóan megjelenítő fotót, valamint a komment szövegében a bolt pontos nevét és címét. A játékos készíthet szelfit de Szervezők elfogadják a szelfi nélküli fotót is, amennyiben a bolt és a Csinta jól látható. Egy facebook profilról csak egy játékos, a facebook profil tulajdonosa vehet részt a Játékban. Privát üzenetben, messengeren, emailen, vagy bármi más, a nyilvános Facebook kommenteléstől eltérő módon elküldött fotót és pályázatot a Szervezők nem tudnak figyelembe venni, tehát kizárólag egy mindenki számára látható Facebook komment útján lehet a Játékban részt venni.
6.4. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizár.
6.5. A Játékosok a megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
6.6. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
6.7. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
6.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
6.9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
6.10. A nyertes Játékosok a Pályázatuk tartalmának (továbbiakban Pályázat tartalma) vonatkozásában kizárólagos, végleges és visszavonhatatlan időbeli és földrajzi korlátozásoktól mentes felhasználási jogot adnak az Aloha Kft-nek, hogy a Pályázat tartalmát felhasználják. A felhasználás jogának díjazásáról a Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel visszavonhatatlanul és kifejezetten lemond, azaz nem tart igényt díjazásra vagy bármilyen egyéb költségigény támasztására sem a Játék időtartama alatt sem pedig azt követően. A felhasználás joga kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra: többszörözés, terjesztés, átdolgozás, nyilvános előadás, nyilvánossághoz sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítés, kiállítás.
7. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
7.1. A Játék 2019. Július 2. 17 óra 00 perctől 2019. július 20. 24 óra 00 percig tart.
8. ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT
8.1. Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
• A Játékos nem töltötte be a 18. életévét.
• A Játékos nem magyar állampolgár.
• Amennyiben a Játékos nem természetes személy.
• A Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.
• A Játékos a Szervező vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.
• A Játékos kérelmezi a Szervezőtől a Játékkal kapcsolatosan végzett adatkezelésének megszüntetését.
• Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat bármely pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el.
8.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab “Az 5 legszerencsésebb” Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.
8.3. Szervező “Az 5 legszerencsésebb” Nyeremények nyerteseit legkésőbb a nyertes pályázat(ok) kiválasztását követő 5 (öt) munkanapon belül Facebook privát üzenetben (Facebook messenger üzenet) értesíti (továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a Nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
9. ADÓZÁS
9.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futár-, vagy postaköltséget a Szervező viseli.
10. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
10.1. A Játékosok illetve érdeklődők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a info@csinta.hu email címre.
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
11.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
11.2. A nyertes Játékosok a nyeremények minőségével kapcsolatos panasza esetén esetleges jogi igényeit a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti a vonatkozó jogszabályi keretek között. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.
11.3. Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://www.facebook.com és www.csinta.hu Weboldal (a továbbiakban együttesen Weboldalak), illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
11.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
11.5. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Csinta Facebook oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.
11.6. Ha a játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
11.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.
11.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Játékok tekintetében a Szervező részére történik.
11.9. Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja
Kelt: Budapest, 2019. június 30.
Aloha Kft
Nyereményjáték Szervezője
Egészséges snack játékra fel!! 🙂

Szeretnél 10%-os kedvezményt kapni a következő rendelésedből?

Regisztrálj a Csinta hírlevélre és te fogsz először tudni az új akciókról.
Csak két percig tart és ígérjük, nem fogunk sokszor zavarni :)
A feliratkozással elfogadod Adatkezelési Szabályzatunkat.
KÉREM A KUPONOM!
close-link