Csinta Húsvéti Játék 2024 - Csinta

Csinta Húsvéti Játék 2024

Csinta Újévi Játék 2023
2023 december 21
Eztlegalább-megeszi : )   csomag, Csinta-erő kártyával a dobozban
Csinta Gyereknapi Játék 2024
2024 május 20
Csinta Újévi Játék 2023
2023 december 21
Eztlegalább-megeszi : )   csomag, Csinta-erő kártyával a dobozban
Csinta Gyereknapi Játék 2024
2024 május 20
Mindet mutatja

Csinta Húsvéti Játék 2024

Csinta Húsvéti Játék 2024

 

Itt olvashatjátok a játékunk részletes leírását és szabályait 🙂

 

1.1. Játssz velünk és rajzold le vagy küldj hozzászólást!

  1. Opció: Próbáld meg elképzelni, hogy idén a Húsvéti Nyuszi Csintát rejt el a fűben – ha pedig már látod a lelki szemeid előtt, rajzold le nekünk ezt a jelenetet és küldd el hozzászólásként!
  2. Opció: Gondolj bele, honnan a legkézenfekvőbb számodra beszerezni a kedvenc gyümölcstekercseidet! Írd le nekünk, hogy melyik a Te kedvenc Csinta-lelőhelyed; miért szeretsz oda járni (vagy onnan rendelni), és melyik termékünkért fordulsz ehhez az üzlethez?

A kommenteket az eredeti, játékot meghirdető poszt alá kérjük megírni. A fenti pontnak megfelelő ‘pályázatok’ érvényesek. A hozzászólások elküldésének határideje 2024. március 26. éjfél.

 

1.2. Miután megírtad a hozzászólásod, december 28-tól kérjük, figyeld a Messenger üzeneteid, mivel ha Te vagy a szerencsés nyertes, felvesszük Veled a kapcsolatot. Amennyiben te vagy a nyertes, mihamarabb eljuttatjuk Hozzád a nyereményedet!

 

MIT NYERHETSZ?

 

2.1. Minden válaszadó 10%-os kupont kap

 

Tehát ha a kommented a fenti kritériumoknak megfelel, a játék vége után 3 napon belül elküldjük neked a kuponkódot, amivel 10% kedvezménnyel vásárolhatsz a Csinta Webshop-ban https://csinta.hu/vasarlas-2-2/.

 

 

2.2 A sorsolás nyertese

 

Az érvényes hozzászólást kommentelő Játékosok között kisorsolunk három szerencsés Nyertest, akinek 1 doboz Csinta X Harrer Chocolate Thins válogatást vagy  egy Csinta minta, vagy pedig egy Ezt legalább megeszi csomagot sorsolunk ki küldünk. Az ajándékot a Szervező költségére eljuttatjuk a kiválasztottakhoz.

 

A nyertest a Szervező sorsolás útján választja ki. A kiválasztás az említett szempontok alapján, sorsolással történik. A Játékosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szervező a nyertes pályázatot saját maga sorsolás alapján választja ki. A döntés ellen a Játékos nem jogosult fellépni. A Játék Szervezője fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.

 

2.3. A nyertes hozzászóló kiválasztása a Szervező által felállított bizottság, a Csinta csapat tagjai által történik a játék lezárását követő 3 munkanapon belül.

 

HOGYAN ÉRTESÍTJÜK A NYERTEST?

 

A nyertes nevét a játék lezárása után legkésőbb 3 munkanapon belül a felhívás hozzászólásai között és külön bejegyzésben tesszük közzé, a nyertest ezt követően Facebook privát üzenetben, vagy emailben is értesítjük. Az értesítésről, kapcsolatfelvételről és nyeremény elküldéséről lásd a 7.3.pontot.

 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

4.1. A ‘Csinta Húsvéti Játék 2024 ’ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az Aloha Kft. (székhely: 2013 Pomáz Ady Endre út 22) (a továbbiakban: Szervező).

 

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

5.1. A Játékban kizárólag olyan, a 5.9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki 18. életévét betöltötte, magyar állampolgár, és rendelkezik magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel a Játék időtartama alatt, továbbá aki

 

  • a Szervező által közzétett jelen szabályzatban illetve Csinta Facebook oldalára meghirdetett feladatot az ott írtak szerint teljesíti, továbbá
  • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
  • a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 5.10. pontban rögzítetteket.

(a továbbiakban együtt: Pályázat).

5.2. A Játékosok a Játékban való részvételével egyidejűleg elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) leírt valamennyi feltételt.

5.3. Az „  Csinta Húsvéti Játék 2024  ”-ben résztvevő Játékos egy kommenttel nevezhet. Az eredeti poszt alá írt hozzászólást tudnak a Szervezők figyelembe venni. Egy játékos nyereménye egy szárított gyümölcs ajándékcsomag lehet (amennyiben nyer), különböző beküldött pályázatok esetén is.

5.4. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizár.

5.5. A Játékosok a megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.6. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

5.7. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

5.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5.10. A nyertes Játékosok a Pályázatuk tartalmának (továbbiakban Pályázat tartalma) vonatkozásában kizárólagos, végleges és visszavonhatatlan időbeli és földrajzi korlátozásoktól mentes felhasználási jogot adnak az Aloha Kft.-nek, hogy a Pályázat tartalmát felhasználják. A felhasználás jogának díjazásáról a Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel visszavonhatatlanul és kifejezetten lemond, azaz nem tart igényt díjazásra vagy bármilyen egyéb költségigény támasztására sem a Játék időtartama alatt sem pedig azt követően. A felhasználás joga kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra: többszörözés, terjesztés, átdolgozás, nyilvános előadás, nyilvánossághoz sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítés, kiállítás.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

6.1. A Játék 2024.03. 19-től 2024.03.26. 00 óra 00 percig tart.

ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT

7.1. Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

A Játékos nem töltötte be a 18. életévét.

A Játékos nem magyar állampolgár.

Amennyiben a Játékos nem természetes személy.

A Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.

A Játékos a Szervező vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozója, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.

A Játékos kérelmezi a Szervezőtől a Játékkal kapcsolatosan végzett adatkezelésének megszüntetését.

Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat bármely pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el

 

 

7.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab ajándékcsomag Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

7.3. Szervező a Nyeremény nyertesét legkésőbb a nyertes pályázat(ok) kiválasztását a játék lezártát követő 3 (három) munkanapon belül Facebook privát üzenetben (Facebook messenger üzenet) vagy emailben értesíti (továbbiakban: Értesítés).

A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a Nyeremény kézbesítését kéri, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata nem tekinthető nyertesnek, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

Amennyiben Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

ADÓZÁS

8.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Nyeremények kézbesítésével járó futár-, vagy postaköltséget a Szervező viseli.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

9.1. A Játékosok illetve érdeklődők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a hello@csinta.hu email címre.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.2. A nyertes Játékos a nyeremény minőségével kapcsolatos panasza esetén esetleges jogi igényeit a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti a vonatkozó jogszabályi keretek között.

Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

10.3. Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://www.facebook.com és www.csinta.hu Weboldal (a továbbiakban együttesen Weboldalak), illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

10.5. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Csinta Facebook oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.

10.6. Ha a játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a Játékosok megfelelő tájékoztatása mellett.

10.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Játékok tekintetében a Szervező részére történik.

10.9. Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja

 

Kelt: Budapest, 2024. március 19.

 

Aloha Kft

 

Nyereményjáték Szervezője

Szeretnél 10%-os kedvezményt kapni a következő rendelésedből?

Regisztrálj a Csinta hírlevélre és te fogsz először tudni az új akciókról.
Csak két percig tart és ígérjük, nem fogunk sokszor zavarni :)
A feliratkozással elfogadod Adatkezelési Szabályzatunkat.
KÉREM A KUPONOM!
close-link